Abu Yasr Ismail - Ummati qad Laha Fajrun

Ummati qad laaha fajrun farqubin

nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish

shaadiqiin

Ummati qad laaha fajrun farqubin

nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish

shaadiqiin

Dawlatul Islami qamaat bi jihadil

muttaqiin

Qaddamul arwaha haqqaa bi tsabatin

wa yaqiin

Dawlatul Islami qamaat bi jihadil

muttaqiin

Qaddamul arwaha haqqaa bi tsabatin

wa yaqiin

Li yuqamaddina fihaa syar'u rabbil

'alamiin

Ummati fastabsyiri laa tay asin nasrul

qariib

Dawlatul Islami qamaat wa badal 'izzul

mahiib

Ummati fastabsyiri laa tay asin nasrul

qariib

Dawlatul Islami qamaat wa badal 'izzul

mahiib

Asyraqat tarsumu majda wantaha

'ahdul ghuruub

Bi rijaalin aw fiya in laa yahabunal

huruub

Asyraqat tarsumu majda wantaha

'ahdul ghuruub

Bi rijaalin aw fiya in laa yahabunal

huruub

Shaaghu majdi khalidil laa laysa yafna

aw yaghiib

Ummati ALLAHU mawlaana fajuudi bid

dimaa'

Lan ya'udan nashru illaa bi dimaa-isy

syuhadaa'

Ummati ALLAHU mawlaana fajuudi bid

dimaa'

Lan ya'udan nashru illaa bi dimaa-isy

syuhadaa'

Man madhaw yarjuna mawlaa hum bi

daaril ambiyaa'

Qaddamul arwaha LILLAAHI wa liddiina

fidaa'

Man madhaw yarjuna mawlaa hum bi

daaril ambiyaa'

Qaddamul arwaha LILLAAHI wa liddiina

fidaa'

Ahlu badzlin wa 'athayaa ahlu judin

wa ibaa'

Ummati fastabsyiri qad asyraqat

syamsush shumuud

Walaqad sirna jumu'an li rubal majdit

taliid

Ummati fastabsyiri qad asyraqat

syamsush shumuud

Walaqad sirna jumu'an li rubal majdit

taliid

Linu'idan nur wal iimaana wal 'izzal

majiid

Bi rijaalin thalaqud dunyaa wa fazubil

khuluud

Linu'idan nur wal iimaana wal 'izzal

majiid

Bi rijaalin thalaqud dunyaa wa fazubil

khuluud

Wa a 'adu ummatil amjaada wan

nashral akiid

Ummati qad laaha fajrun farqubin

nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish

shaadiqiin

Ummati qad laaha fajrun farqubin

nashral mubiin

Dawlatul Islami qamaat bi dima-ish

shaadiqiin

Ummati qad laaha fajrun farqubin

nashral mubiin

Comments

  • No Comment Yet
Please login first for post a comment

Widget

Blogroll